Privacy

Home / Privacy

Inleiding

Carpus Fysiotherapie vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. In dit document geven we informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daar mee omgaan. Carpus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Welke persoonsgegevens voor welke doelstelling?

Persoonsgegevens worden door Carpus verwerkt voor de volgende doelstellingen:

 • patiëntgegevens worden vastgelegd, die nodig zijn voor het behandelproces;

 

Voor bovenstaande doelstelling kan Carpus  de volgende gegevens van u vragen:

 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • woonplaats
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • (zakelijk) E-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • verzekeringsgegevens
 • BSN
 • ID of paspoortnummer

 

Carpus verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doel, waarvoor deze zijn verstrekt.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens?

Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaire en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Welke gegevens kunnen aan derden verstrekt worden?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de digitale dossiervoering
 • het verzorgen van de (financiële) administratie
 • het verzorgen van de uitvraag van patiënt- tevredenheidsonderzoeken (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven)
 • het verwerken van declaraties of banktransacties.

 

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Nadat een behandeling is beëindigd worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde groep mensen deze gegevens kan inzien.

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst  geldt een bewaartermijn van 15 jaar voor de persoonsgegevens.

 

Welke rechten heeft u omtrent uw gegevens?

 • U heeft er recht op om gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien (recht op inzage).
 • Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen (recht op rectificatie en aanvulling).
 • U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen (recht op vergetelheid). Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
 • Het recht van dataportabiliteit is een nieuw recht: het betekent dat u (een deel) van de persoonsgegevens mee kunt nemen en over kunt dragen aan een andere zorgaanbieder.
 • U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking (recht van bezwaar).

 

Heeft u een klacht?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Heeft u vragen?

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Carpus Fysiotherapie

Rapportstraat 4

5504 BP Veldhoven

info@carpus.nl

Carpus